Ochrona prywatności użytkownika jest dla Ośrodka  wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.

 Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "SEMEKS" dokłada wszelkich starań, aby dane klientów  przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  – dalej nazywanego RODO – chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek  Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "SEMEKS" z siedzibą w 30 - 415 Kraków  ul. Wadowicka 12,  dalej nazwany „Administratorem”. Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
-wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
-osobiście z Administratorem w jego siedzibie,
-wysyłając list na adres: Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "Semeks" ul. Wadowicka 12/143 30-415 Kraków,- telefonicznie 12 296 43 63.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.
Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a. rezerwacji miejsca na szkoleniu dla uczestnika oraz przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem i Administratorem oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w przypadku uczestników zgłoszonych przez inne osoby (wywiązanie się z obowiązków wobec Klientów zgłaszających uczestników);

b. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;

  1. przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności przekazywanego do zewnętrznej instytucji przeprowadzającej egzamin lub sprawdzian (w tym prowadzenie listy obecności uczestników, uzyskanych ocen oraz przygotowanie dokumentów wymaganych przez egzaminatorów) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

d. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z Państwa udziałem w szkoleniu lub przystąpieniem do egzaminu lub sprawdzianu umiejętności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

e. wykorzystywania Państwa danych do postępowań ofertowych, których jesteśmy stroną jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

f. kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów);

g. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania ofert handlowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

3. Jakie dane należy przekazać Administratorowi?
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym  spowoduje, że udział w szkoleniu lub przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu Państwa umiejętności będą niemożliwe; podanie danych w ramach udzielonej zgody ( punkt e i g) jest dobrowolne.

4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?

a. Formularz zgłoszeniowy, rezerwacja, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia i przystąpienie do egzaminu lub sprawdzianu (a tym samym dane w nich zawarte) Administrator będzie przechowywał przez 5 lat liczone od końca roku, w którym została wystawiona faktura VAT (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych).

b. W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy.

c. Dane przetwarzane na podstawie zgody ( punkt e i g ) do czasu jej cofnięcia.

5. Odbiorcy Państwa danych.
Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
– podmiotom przeprowadzającym egzaminy i sprawdziany Państwa umiejętności,
– wykładowcom prowadzącym kursy i szkolenia,
– podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy,
– przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny Administratora,
– podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe.

6. Państwa uprawnienia.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

– udzielenia informacji, czy Administrator wykorzystuje Państwa dane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli uważają Państwo, że są one błędne lub niepełne,

– przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,

– usunięcia danych, które przetwarza Administrator,

– ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej wykorzystywać danych, ale powinien je przechowywać.

Prawo sprzeciwu 
Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania przez Administratora Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu przysługuje także w szczególnych dla Państwa sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych celach.

Możliwość wycofania zgody
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia i przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności. Wycofanie zgody przed zakończeniem egzaminu lub sprawdzianu uniemożliwi dalszy udział w szkoleniu lub przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu.

Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na prowadzenia przez Administratora działań marketingowych i przesyłanie ofert handlowych oraz wykorzystywanie danych do postępowań ofertowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień, wystarczy złożyć żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail, telefonicznie  lub osobiście w siedzibie Administratora z krótkim opisem, z jakiego prawa zamierzają Państwo skorzystać. Możliwość realizacji niektórych uprawnień jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

7. Skarga do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Zabezpieczenie danych.
Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

11. Źródło danych i kategorie przetwarzanych danych.
Administrator otrzymał od Państwa lub od Państwa pracodawcy (albo innych osób, które zgłosiły Państwa udział w szkoleniu) dane niezbędne do rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz przygotowania niezbędnych dokumentów oraz sporządzenia dla Państwa wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności, który jest przesyłany na formularzu wymaganym przez zewnętrzną instytucję uprawnioną do potwierdzania umiejętności i przyznawania określonych uprawnień.

12. Cookies

Strona nasza używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony. 

13. Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka.  Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku,  Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

14. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa  danych osobowych.